För ca en vecka sedan var jag i egenskap av  ledamot i en vård och Omsorgsnämnd här i Örebro på ett studiebesök på Ängens Minnesmottagning.

Till mottagningen vänder man sig för att få en första kontakt vid funderingar över egna eller närståendes minnnesproblem.
Det behövs ingen remiss för att komma till mottagningen, och varje tisdag är det dessutom ”drop in” – vilket underlättar ytterligar för de som behöver komma. Besöket kostar inget.

Minnesmottagningen har hela länet som upptagningsområden, och målet för verksamheten är att öka möjligheten för tidig upptäckt av demenssjukdomar, samt att ge råd och erbjuda stöd.

På mottagningen arbetar en läkare på deltid, en arbetsterapeut, en sjuksköterska, en anhörigkonsulent samt en samordnare, samtliga har heltidstjänster.
Kostnaderna fördelas mellan kommunen och Örebro region.

Målen uppnås genom:

– Basal demensutredning för tidig upptäckt och diagnostisering av minnesproblematik
– Möjlighet till delaktighet och självbestämmande över insatser för personer med demenssjukdom.
– Behandling och stödinsatser i ett optimalt skede
– Stödja anhöriga genom att möta deras ängslan och oro
– Information, råd och utbildning
– Lotsning till annan verksamhet

Ca 160 tusen personer lider i dag av någon form av demens, och år 2025 räknar man att det finns ca 180 tusen , för att år 2050 vara ca 240 tusen.

För att ge perspektiv av dessa siffror kan sägas att ca 70 personer/dag får en demensdiagnos.
Sägas kan också att det finns ett 100 tal olika typer av demens, vilket troligen inte är känt av gemene man.
Demens är tillsammans med hjärt och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i landet.
Kostnaderna för vård och omsorg gällande demenser uppgår till ca 50 miljarder/år, varav kommunerna står för 85% av kostnaderna och landstingen 15%.

I detta sammanhang kan också sägas att endast 10% av alla forskningsmedel går till demensforskning, trots att kostnaderna är större än vad cancer, hjärt och kärl samt strooksjukdomar kostar TILLSAMMANS, vilket kan ses som anmärkningsvärt.

På Ängens mottagning har man sedan starten tagit emot ca 1100 patienter, och åldern spänner allt från 22 år ( den yngsta), till 98 år ( den äldsta), men vanligast ligger medelålder på 72 år.

Sist men inte minst kan man konstatera att två tredjedelar av vården för demenssjuka utförs av anhöriga, vilket blir ca 1,3 miljoner anhöriga. Av dessa är ca 900 tusen även förvärvsarbetande.
Mottagningen som jag beskrivit är ganska unik i Sverige, långt ifrån alla kommuner kan erbjuda en sådan verksamhet, utan då har man att vända sig till Geriatriska mottagningar inom landstingen vilket alla vet kan ta månaders väntetid.
På Ängens minnesmottagning kan patienten få komma omgående.

Som slutkommentar till detta inlägg kan jag bara säga att verksamheten är fantastisk och framgångsrik, och jag önskar bara att fler hade möjlighet att få del av en sådan fin verksamhet.